index

Old Dartechs & Wilmingtonians Cricket Club

Founded 1961

 


Fixtures 1973


01/05/1973 v ELTHAM

07/05/1973 v GREENHITHE

08/05/1973 v NOTKNOWN

19/05/1973 v LESSA

26/05/1973 v STANSTEAD

02/06/1973 v WESTGATE

02/06/1973 v THAMES POLY

07/06/1973 v LESSA

09/06/1973 v CROSSWAY

21/06/1973 v LBG

23/06/1973 v OSA

28/06/1973 v OLD DARTFORDIANS

30/06/1973 v BBC

05/07/1973 v DARTECH 1ST X1

14/07/1973 v LLOYDS BANK

14/07/1973 v HORTON KIRBY

15/07/1973 v SCHOOL STAFF

21/07/1973 v LLOYDS BANK 5

21/07/1973 v LLOYDS BANK 5

06/08/1973 v WESTGATE

11/08/1973 v WALWORTH

18/08/1973 v ST MARY CRAY

25/08/1973 v GRAVESEND

08/09/1973 v STANSTEAD

15/09/1973 v BROMLEY TOWN OB

16/09/1973 v OLD DARTFORDIANS